×

ძვირფასო ეკოკლუბელებო,
გთხოვთ, აქტივობები გადაიტანოთ ონლაინ რეჟიმში, ქვეყანაში შექმნილი ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე.

#დარჩისახლში

შემოგვიერთდით ფეისბუქ ჯგუფში: შემოგვიერთდით

კონკურსის წესებიროგორ მივიღოთ მონაწილეობა კონკურსში - ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია 2020

თემა: თანამშრომლობა მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის (UN SDGs)

შექმენით სკოლის ეკოკლუბი, რომელიც საკონკურსო წლის განმავლობაში კონკურსის ფარგლებში იმუშავებს, და რეგისტრაციის ველში შეიყვანეთ ეკოკლუბის წევრების მონაცემები (არაუმეტეს 10 წევრისა პედაგოგის ჩათვლით).


ეკოკლუბი არის მოხალისეების გუნდი (მოსწავლეები, პედაგოგები), რომელიც ქმნის ორგანიზაციულ ერთეულს, ეხმარება სკოლასა და თემს, გაიაზროს მდგრადი ცხოვრების წესის მნიშვნელობა და შეამციროს გარემოზე მავნე ზეგავლენა. სკოლის ეკოკლუბს, შესაძლოა, ჰყავდეს არჩეული ლიდერი/ლიდერები, ჰქონდეს საკუთარი წესდება და სამოქმედო გეგმა. სასურველია, სამოქმედო გეგმაში გაწერილი იყოს, თუ რა სიხშირით ხდება ეკოკლუბის წევრების შეკრება. 


  • ყურადღებით გაეცანით  ქულების დაგროვების შესაძლებლობებს;
  • შეარჩიეთ თქვენი ეკოკლუბისათვის სასურველი კატეგორიები და დაიწყეთ  აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება.
  • საკონკურსო ქულების მისაღებად თქვენი პროფილიდან (პერსონალური პროფილი იქმნება ყველა დარეგისტრირებული ეკოკლუბისათვის) ატვირთეთ შესაბამისი მასალები. 
  • გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიერ პორტალზე ატვირთულ თითოეული აქტივობის აღწერილობაში/ანგარიშში, აუცილებლად უნდა მიუთითოთ კავშირი მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs).
  • ახალი საკონკურსო წლის ფარგლებში შესაძლებელია აიტვირთოს თემატური აქტივობები, რომლებიც 2019 წლის 21 მარტის შემდეგ არის სკოლის ეკოკლუბის მიერ განხორციელებული.    წინა საკონკურსო წლის ფარგლებში დარეგისტრირებულ სკოლებს ხელახალი რეგისტრაცია არ სჭირდებათ !  

     გისურვებთ წარმატებას <3

500
ქულა
შეიმუშავეთ „ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემია 2020“–ის სამოქმედო გეგმა. ჩამოთვალეთ და აღწერეთ სკოლის ეკოკლუბის მიზნები, ამოცანები, საქმიანობები და მათი შესრულების მაჩვენებლები საკონკურსო პერიოდის ბოლომდე (22.04.2020). ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ სამოქმედო გეგმა და მიუთითე კატეგორია - სამუშაო შეხვედრა/სამოქმედო გეგმა.
500
ქულა
გამოავლინეთ მდგრადი განვითარების რომელიმე მიზანთან დაკავშირებული ადგილობრივი ეკოლოგიური, სოციალური ან ეკონომიკური პრობლემური საკითხი და შეიმუშავეთ ხანგრძლივი დროის პერიოდზე (მინიმუმ 6 თვე) გაწერილი თემატური საზოგადოებრივი ინიციატივა/კამპანია მის გადასაჭრელად ან რეალური ცვლილების მოსახდენად. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ ინიციატივის აღწერილობა, სასურველია, სამუშაო პროცესის ამსახველ ფოტოებთან ერთად და მიუთითეთ კატეგორია - საზოგადოებრივი ინიციატივა.
500
ქულა
მოამზადეთ ეკოკლუბის დაინტერესებული მხარეების ჩამონათვალი (სახელმწიფო, კერძო, საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციები, ფიზიკური პირები; სამიზნე და გუნდის საქმიანობით მოსარგებლე ჯგუფები) და შეიმუშავეთ მათთან თანამშრომლობის სტრატეგია კომუნიკაციის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ დაინტერესებული მხარეების ჩამონათვალი სტრატეგიასთან ერთად და მიუთითეთ კატეგორია - თანამშრომლობის სტრატეგია.
300
ქულა
მოაწყვეთ სამუშაო შეხვედრა გუნდის მიერ შერჩეულ კონკრეტულ, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხთან/საკითხებთან დაკავშირებით საჯარო უწყებასთან (თვითმმართველობა, სამხარეო ადმინისტრაცია, ცენტრალური სტრუქტურების ადგილობრივი სამსახურები). ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ შეხვედრის ფოტოები, დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია და მიუთითეთ კატეგორია - თანამშრომლობა პარტნიორ ორგანიზაციებთან;
200
ქულა
მოაწყვეთ სამუშაო შეხვედრა საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხზე/საკითხებზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირთან/პირებთან ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ შეხვედრის ფოტოები, დღის წესრიგი, მონაწილეთა სია და მიუთითეთ კატეგორია - სამუშაო შეხვედრა/სამოქმედო გეგმა;
200
ქულა
სკოლის/ეკოკლუბის სახელით მონაწილეობა მიიღეთ სახელმწიფო ღონისძიებაში (საჯარო განხილვა, ტრენინგ–სემინარი, კულტურული, სამეცნიერო და საზოგადოებრივი ღონისძიება). ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ შეხვედრაზე მონაწილეობის ამსახველი ფოტოები და მიუთითეთ კატეგორია - სასკოლო/სათემო აქტივობა
500
ქულა
გააფორმეთ მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ პარტნიორ ორგანიზაციასთან საკონკურსო თემატიკის მიხედვით. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ ინიციატივის აღწერილობა, სასურველია, სამუშაო პროცესიის ამსახველ ფოტოებთან ერთად; თან დაურთეთ ხელმოწერილი მემორანდუმის დასკანერებული ვერსია ან ფოტო და მიუთითეთ კატეგორია - თანამშრომლობა პარტნიორ ორგანიზაციებთან.
200-300
ქულა
თქვენ მიერ გაწერილი საზოგადოებრივი ინიციატივის ან ეკოკლუბის სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, განახორციელეთ შემდეგი სახის საგანმანათლებლო ან სათემო „მწვანე“ აქტივობა: კვლევა/მონიტორინგი - 300 ქულა; ტრენინგი/სემინარი - 200 ქულა; საპროექტო განაცხადის მომზადება - 200 ქულა; სასკოლო/სათემო აქცია - 200 ქულა ; (დასუფთავება, გამწვანება, „მწვანე“ კამპანია, გარემოსდაცვითი დღეების აღნიშვნა) მონაწილება კამპანიაში „გარემოს გულისთვის“ (WMTR/USAID) - 200 ქულა; ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში (მესამე პირში); მიუთითეთ კატეგორია სასკოლო/სათემო აქტივობა. ანგარიშის ტექსტში სრულყოფილად უნდა იყოს ასახული აქტივობის მიზანი და შედეგი.
200
ქულა
ეკოკლუბის სახელით განახორციელეთ საგანმანათლებლო ან სათემო „მწვანე“ აქტივობა მიმდინარე დონორულ პროექტებთან თანამშრომლობით. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ ინიციატივის აღწერილობა, სასურველია, სამუშაო პროცესიის ამსახველ ფოტოებთან ერთად და მიუთითეთ კატეგორიები: თანამშრომლობა პარტნიორ ორგანიზაციებთან; სასკოლო-სათემო აქტივობა.
200
ქულა
მოამზადეთ საავტორო სტატია. National Geographic საქართველო გთავაზობთ საკუთარ პლატფორმას საუკეთესო საავტორო სტატიის გამოსაქვეყნებლად! ასეთ შემთხვევაში, დამატებით 600 ქულას მიიღებთ. სტატია უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: (1) ტექსტის მოცულობა – მინიმუმ 300 სიტყვა; (2) ექსკლუზიურობა; (3) აქტუალობა; (4) ეროვნული თემატიკა. მხატვრული ტექსტები არ მიიღება. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ მომზადებული საავტორო სტატია და მიუთითეთ კატეგორია - საავტორო სტატია.
400
ქულა
საკუთარი აქტივობა გააშუქეთ რადიოს, ტელევიზიის ან ბეჭდური მედიის საშუალებით ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ მედია საშუალების მიერ მომზადებული მასალა მოკლე აღწერით და მიუთითეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მედიასთან.
200
ქულა
საკუთარი აქტივობა გააშუქეთ ინტერნეტმედიის საშუალებით (სოციალური ქსელების გარდა) ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ მედიასაშუალების მიერ მომზადებული მასალის ბმული და მიუთითეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მედიასთან.
500
ქულა
შექმენით და აწარმოეთ ბლოგი / ვიდეობლოგი ნიკო კეცხოველის სასკოლო პრემიის შესახებ ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე მოგვწერეთ თქვენი ბლოგის სახელი, სადაც გამოქვეყნებული უნდა იყოს მინიმუმ 5 სრულყოფილი ბლოგპოსტი (ფოტოებითა და გამართული ტექსტებით). ვიდეობლოგის შემთხვევაში - 5 ვიდეოპოსტი. მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მედიასთან.
100
ქულა
სასკოლო/სათემო ღონისძიებაში ჩართეთ ადგილობრივი ან ცენტრალური სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი; ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში. სასკოლო/სათემო აქტივობასთან ერთად, დამატებით, მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა პარტნიორ ორგანიზაციებთან.
200
ქულა
გამოგვიგზავნეთ გარემოსდაცვითი პრობლემის ამსახველი ფოტო, მცირე ტექსტური აღწერით, GreenWatch-ის ან საზოგადოებრივი მონიტორინგის რუკის მეშვეობით, რომელიც ინტეგრირებულია პორტალზე forestry.ge მონიტორინგზე სახელმწიფო რეაგირების შემთხვევაში, დაგეწერებათ დამატებით 1,000 ქულა. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აპლიკაციის მეშვეობით გამოგზავნილი ფოტო შესაბამისი აღწერით და მიუთითეთ კატეგორია - დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი მონიტორინგი. გაითვალისწინეთ: გარემოს მცირე მასშტაბის დაბინძურების აღმოჩენა არ ჩაითვლება დამოუკიდებელ გარემოსდაცვით მონიტორიგად. მათზე რეაგირება თითოეული მოქალაქის შესაძლებლობის ფარგლებშია და არ ექვემდებარება გარემოსდაცვითი არასამთავრობო თუ სახელწიფო ორგანიზაციების ჩართულობას.
400
ქულა
დაეხმარეთ სხვა სკოლას, შექმნას ეკოკლუბი და მისი მხარდაჭერის მიზნით განახორციელეთ ღონისძიება (მაგ.: მეგობარ სკოლაში მოაწყეთ კონკურსის პრეზენტაცია). ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა სკოლებს შორის.
300
ქულა
დაგეგმეთ და განახორციელეთ აქტივობა ორი ან რამდენიმე სკოლის მონაწილეობით (ქულა ეწერება ერთობლივ ღონისძიებაში ჩართულ სკოლებს ცალ–ცალკე – თითოეული მათგანის მიერ ატვირთული ინფორმაციის საფძველზე). ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა სკოლებს შორის.
100
ქულა
ჩაატარეთ თავისუფალი გაკვეთილების ციკლი „აღმოაჩინე საქართველოს“, „ნარჩენების მართვისა“ და „ეკოლობის“ პროგრამების მიხედვით (დაფინანსების გარეშე) ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - თავისუფალი გაკვეთილები.
400
ქულა
გუნდთან ერთად გაიარეთ ნიკო კეცხოველის წიგნებში აღწერილი ან forestry.ge-ს ტყის რეკრეაციული მარშრუტების რუკაზე რეკომენდებული მარშრუტი. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ აქტივობის ფოტოები და მოკლე ანგარიში. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - აღმოაჩინე საქართველო.
1,000
ქულა
ეკოკლუბის სახელით მოიპოვეთ დაფინანსება (მაგ.: საერთაშორისო ფონდები, ადგილობრივი ორგანიზაციები და საბიუჯეტო უწყებები) და განახორციელეთ საკონკურსო თემატიკის შესაბამისი პროექტი. აუცილებელია პროექტის მომზადების და განხორციელების პროცესში მონაწილეობას იღებდნენ კონკურსში დარეგისტრირებული მონაწილეები. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე ატვირთეთ ინფორმაცია (ოფიციალური შეტყობინება, წერილი) მიღებული დაფინანსების შესახებ მოკლე ანგარიშთან ერთად. ატვირთვისას მონიშნეთ კატეგორია - პროექტი.
100
ქულა
ნებისმიერ საკონკურსო აქტივობაში ჩართეთ მეტყევე, ტყის მცველი, სატყეო სამსახურის წარმომადგენელი ან რეინჯერი; ქულის მისაღებად დამატებით მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მეტყევესთან/რეინჯერთან.
100
ქულა
ნებისმიერი საკონკურსო აქტივობა დაგეგმეთ და განახორციელეთ სპეციალური საჭიროების მქონე პირებთან ან სხვა მოწყვლად ჯგუფებთან ერთად. ქულის მისაღებად forestry.ge-ზე მასალის ატვირთვისას დამატებით მონიშნეთ კატეგორია - თანამშრომლობა მოწყვლად ჯგუფებთან

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ:

  ქულების დაგროვება არ მოითხოვს ყველა ჩამოთვლილი კატეგორიის შესრულებას. სკოლას შესაძლებლობა აქვს, საკუთარი შეხედულებებით შეარჩიოს მისთვის სასურველი კატეგორია.

ქულების დაგროვების სისტემა იძლევა ერთროულად რამდენიმე კატეგორიის მითითების შესაძლებლობას; მაგალითად, თუ სკოლა განახორციელებს დარგვის აქციას და ეს გაშუქდება მედიის საშუალებით, სკოლას დაეწერება  აღნიშნული კომპონენტებისათვის გათვალისწინებული ქულათა ჯამი.

 ქულა ენიჭება სკოლის გუნდს და არა – მის რომელიმე წევრს.

ატვირთული ინფორმაცია საიტზე განთავსდება მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღეში.