ელექტრონული წიგნები

შეშის მოპოვება, დამზადება და გამოყენება

ხეების დარგვა და მოვლა

კვლევა – ენერგიის მოთხოვნის შეფასება დედოფლისწყაროსა და ახმეტის მუნიციპალიტეტებში

კვლევა – სათბობი შეშის მოთხოვნა-მიწოდებისა და პოტენციალის შეფასება

კვლევა – სათბობი შეშის მოხმარების გავლენა ეკონომიკაზე და სხვა ალტერნატიული სათბობი რესურსებით ჩანაცვლების ხარჯსარგებლიანობის ანალიზი

ნიკო კეცხოველი – კიდევაც დაიზრდებიან...

ნიკო კეცხოველი – ცხრათვალა მზის ქვეშ

ნიკო კეცხოველი – თოვლიან მთებში

ნიკო კეცხოველი – მკერდში დაჭრილი ბუნება

ნიკო კეცხოველი – არსიანიდან მოვდივარ, მომიხარია

ნიკო კეცხოველი – მორბის არაგვი, არაგვიანი

ნიკო კეცხოველი – მეცხრე მთაც გადავიარეთ

ნიკო კეცხოველი – მცენარეული საფარი